Rada

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów jest organem uchwałodawczym Samorządu na szczeblu wydziałowym, wybieranym w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich oraz przeprowadzanych w głosowaniu tajnym. Kadencja Rady trwa 2 lata – rozpoczyna się z dniem 1 września roku wyborów i trwa do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia następnej kadencji.

Skład

Kadencja 2017–2019:

 • ...

Kompetencje

 • podejmowanie decyzji dotyczących Samorządu na szczeblu wydziałowym
 • reprezentowanie studentów przed władzami Wydziału
 • wyrażanie stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących studentów, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesu kształcenia
 • opiniowanie programów studiów, w tym planów studiów
 • delegowanie przedstawicieli studentów na egzaminy komisyjne
 • podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej i jej formie
 • wybór przewodniczącego
 • wybór przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji stałych
 • wybór przedstawicieli do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
 • wybór dodatkowych przedstawicieli do Rady Wydziału (spoza WRSS)
 • wybór przedstawicieli do komisji wydziałowych:
  • Wydziałowej Komisji Programowo-Dydaktycznej
  • Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia
  • Wydziałowej Komisji Stypendialnej – po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Uczelnianej Komisji Ekonomicznej
  • Wydziałowej Komisji Ekonomicznej – po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Uczelnianej Komisji Ekonomicznej
 • wybór członków Wydziałowej Komisji Wyborczej, właściwej w sprawach przeprowadzania wyborów samorządowych
 • uchwalanie regulaminu Rady (fakultatywnie)

Rektor uchyla uchwałę organu samorządu studenckiego niezgodną z przepisami prawa, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu. Regulamin Rady podlega zatwierdzeniu przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów.