Przewodniczący

Joanna Szumańska
joanna.szumanska@student.uj.edu.pl

Przewodniczący jest organem wykonawczym Samorządu na szczeblu wydziału.

Kompetencje

 • kierowanie pracami Rady
 • reprezentowanie Rady przed władzami Wydziału
 • zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie obradom Rady
 • wykonywanie uchwał Rady oraz określanie sposobów ich wykonywania
 • koordynowanie i kontrolowanie pracy członków Rady
 • wydawanie zarządzeń i komunikatów
 • powoływanie i odwoływanie wiceprzewodniczących
 • wykonywanie procedur związanych z uzupełnieniem składu Rady oraz uzupełnieniem składu przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału
 • gospodarowanie mieniem i siedzibą Samorządu
 • bieżące wydatkowanie i rozliczanie środków z dotacji dziekańskiej
 • udzielanie patronatów i nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi
 • składanie cyklicznych sprawozdań z prowadzonej działalności

Tryb powoływania i odwoływania

Przewodniczącego wybiera ze swego grona Rada. Uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/2 regulaminowego składu w głosowaniu tajnym. Co do zasady uchwała zapada na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. Do odwołania przewodniczącego znajdują zastosowanie przepisy dotyczące odwołania przewodniczącego Samorządu Uczelnianego (tzw. konstruktywne wotum nieufności).

Historia

 • 2007-2008: Piotr Strzelec
 • 2008-2009: Natalia Rutkowska
 • 2009-2010: Mateusz Stelmach-Hawełka
 • 2010-2011: Wojciech Wyżykowski
 • 2011-2013: Mateusz Mroczek
 • 2013-2015: Paweł Adamiec
 • 2015-2017: Jakub Bakonyi