O nas

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów jest organem powołanym z mocy ustawy do reprezentowania interesów przeszło sześciotysięcznej społeczności studentów kształcących się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – najstarszym i najlepszym wydziale prawa w Polsce.

Działalność

Nasza działalność koncentruje się na rozmaitych aktywnościach – poczynając od rozmów i negocjacji z władzami Wydziału w kwestiach związanych z dydaktyką i ochroną praw studenta, poprzez pomoc studentom w ich indywidualnych sprawach, kończąc na szeroko pojętej integracji. Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, organizujemy projekty kulturalne, rozrywkowe, edukacyjne i sportowe.

Wybory i kadencja

W skład WRSS wchodzi 22 członków mandatowych wybieranych co 2 lata w drodze niezależnych i demokratycznych wyborów. Z mocy prawa są oni przedstawicielami studentów w Radzie Wydziału. Pracami Samorządu kieruje Przewodniczący WRSS. Strukturę i działalność organów Samorządu regulują: Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego, Regulamin Samorządu Studentów UJ (wraz z ordynacją wyborczą) i inne akty prawa wewnętrznego.

Kadencja obecnego Samorządu obejmuje lata 2015–2017.

Podstawa prawna

Uczelniane i wydziałowe organy Samorządu Studentów UJ działają na podstawie art. 202 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który stanowi, iż:

  1. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez uczelnię tworzą samorząd studencki.
  2. Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni.