Wydziałowa Komisja Stypendialna

organ właściwy w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej (stypendiów i zapomóg)

Kompetencje

więcej informacji wkrótce

Skład

więcej informacji wkrótce

Delegaci

Podstawa prawna

więcej informacji wkrótce