Rada Wydziału

podstawowy organ uchwałodawczy Wydziału Prawa i Administracji

Kompetencje

 • wybór dziekana i prodziekanów
 • powoływanie stałych i doraźnych komisji wydziałowych
 • ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału
 • uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat, planów i programów studiów
 • uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat, planów i programów studiów trzeciego stopnia
 • uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających
 • działanie na rzecz zapewnienia właściwych warunków oraz kierunków rozwoju kadry naukowej i dydaktycznej wydziału, a także jej ocena
 • ocena działalności wydziału, przyjęcie sprawozdania dziekana z jego działalności na zakończenie kadencji
 • opiniowanie wniosków w sprawach zmian organizacyjnych wydziału
 • uchwalanie w razie potrzeby wewnętrznego regulaminu wydziału, który podlega zatwierdzeniu przez senat
 • podejmowanie uchwał w sprawach przedłożonych przez dziekana, senat lub rektora oraz w sprawach wynikających z przepisów szczególnych, takich jak:
  • nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego –  zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
  • wnioskowanie do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o nadanie tytułu naukowego profesora
  • wnioskowanie do senatu o nadanie tytułu doktora honoris causa, tytułu profesora honorowego oraz innych tytułów i odznaczeń
  • opiniowanie wniosków o powołanie kierowników katedr, zakładów i innych jednostek organizacyjnych wydziału
  • opiniowanie wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich, w tym ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursów
 • wyrażanie opinii społeczności wydziału oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora, dziekana albo członków rady wydziału, w liczbie nie mniejszej niż jedna dziesiąta jej składu
 • opiniowanie projektów trzyletnich prognoz planu finansowego opracowanych przez dziekana
 • wyrażanie, na wniosek rektora, opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim

Skład

 • dziekan jako przewodniczący;
 • prodziekan lub prodziekani;
 • nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, będący pracownikami wydziału w pełnym wymiarze czasu
 • wybrani – z zastrzeżeniem przepisów ordynacji – przedstawiciele:
  • pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale
  • samorządu studenckiego wydziału
  • samorządu doktorantów wydziału
  • pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi

Liczba przedstawicieli studentów i doktorantów jest proporcjonalna do liczby studentów i doktorantów wydziału, z tym że łącznie nie mogą oni stanowić mniej niż 20% oraz więcej niż 25% procent składu.

Z mocy prawa przedstawicielami studentów są członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Studentów. W przypadku, gdy liczba przedstawicieli powinna być większa niż liczba członków WRSS, Przewodniczący ogłasza nabór uzupełniający. Wybór dokonywany jest przez WRSS zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Delegaci

Podstawa prawna